fona bilde

SmartPorts

15-marts 13-11-53

Projekta nosaukums

SmartPorts: moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem (Modern and attractive small ports network through cross-border interactive information system, joint marketing and improved port services)

Programma/ prioritāte/ specifiskais mērķis

 • Interreg Centrālā Baltijas programma 2014.-2020. gadam;
 • 3.prioritāte „Labi savienots Centrālās Baltijas reģions”;
 • Specifiskais mērķis 3.2. „Uzlaboti pakalpojumi esošajās mazajās ostās, lai uzlabotu vietējo un reģionālo mobilitāti un sniegtu ieguldījumu tūrisma attīstībā”

Ieviešanas laiks

01.10.2015. – 30.09.2017.

Projekta budžets

1 468 657,60 EUR, t.sk. Pāvilostas ostas pārvaldes budžeta daļa projektā 149 608,00 EUR (Interreg līdzfinansējums 85%)

Projekta galvenie mērķi

1. Izveidot Centrālajā Baltijas reģionā (Latvija, Igaunija, Somija un Zviedrija) modernu un pievilcīgu mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem.

2. Sekmēt Rīgas un Kurzemes reģionu mazo ostu starptautisko atpazīstamību un iekļaušanos Centrālā Baltijas reģiona valstu mazo ostu kopīgajās informācijas sistēmās un mārketinga aktivitātēs, lai sekmētu jahtu plūsmu uz Latvijas mazajām ostām.

Projekta aktivitātes

1. Pilotinvestīcijas mazo ostu aprīkojumā, lai uzlabotu navigācijas drošību un vides aizsardzības prasību izpildi, paplašinātu un uzlabotu ostu pakalpojumus (ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu izveide, bīstamo atkritumu savākšanas sistēmu izveide, piesārņojuma likvidēšana, navigācijas bojas un zīmes, meteoroloģiskās stacijas, ostas kontroles un novērošanas kameras).

2. Interaktīvu tūrisma un kuģošanas informācijas stendu iegāde un uzstādīšana mazajās ostās, izmantojot IKT risinājumus.

3. Mazo ostu starptautiskā mārketinga aktivitāšu īstenošana: Mārketinga plāna izstrāde; Informācijas un mārketinga satura par mazo ostu pakalpojumiem izstrāde un publicēšana interneta vietnēs, sociālajos tīklos un citur; Mazo ostu interneta vietņu sasaiste ar mazo ostu tūrisma informācijas interneta vietnēm Centrālās Baltijas reģionā; Navigācijas materiālu un citu informatīvu materiālu izstrāde jahtu ostu apmeklētājiem, lai sekmētu informācijas pieejamību par mazo ostu tīklu, to atrašanās vietu un ārvalstu apmeklētājiem pieejamajiem pakalpojumiem; Mazo ostu dalības nodrošināšana vismaz divās starptautiskās tūrisma izstādēs.

Vadošais partneris

 • Igaunijas mazo ostu attīstības centrs (Eesti Väikesadamate Arenduskeskus)

Latvijas partneri

 • Rīgas plānošanas reģions
 • Kurzemes plānošanas reģions
 • Jūrmalas ostas pārvalde
 • Mērsraga ostas pārvalde
 • Skultes ostas pārvalde
 • Salacgrīvas ostas pārvalde
 • Pāvilostas ostas pārvalde

Igaunijas partneri

 • Purtse osta
 • Kärdla osta
 • Kalev jahtklubs (Tallina)
 • Lõunaranna osta
 • Kõiguste osta

Somijas partneris

 • Sottungas pašvaldība (Ālandu salas)

Zviedrijas partneris

 • Arhipelāga fonds (Stokholmas reģions)

Pāvilostas ostas pārvaldes projekta vadītājs

Ronalds Griškēvičs, ronalds@pavilostaport.lv, tālr. +371 29104444

Vairāk informācijas

smartports.net, www.centralbaltic.eu