fona bilde

Est-Lat55

logo estlat new

Projekta nosaukums

Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā (Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia), projekta numurs: EST-LAT55.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.

Mērķa grupas

 • Vietējie un ārvalstu burātāji, jahtu īpašnieki, jahtklubi, burāšanas skolas, kas iegūs no uzlabotajiem pakalpojumiem un plašāka ostu tīkla;
 • Pašvaldības, kas sekmē infrastruktūras attīstību burāšanai, tūrismam un uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēm piekrastē;
 • Uzņēmēji piekrastes pašvaldībās, kuriem paplašināsies iespējas tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanai

Projekta īstenošanas ilgums

2017.gada 1. jūnijs – 2020.gada 31. maijs

Projekta kopējais finansējums visiem partneriem

EUR 10 981 270.62 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi EUR 9 334 079.99)

Projekta īstenotājs

Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris) sadarbībā ar Latvijas un Igaunijas partneriem:

 • Rīgas plānošanas reģions
 • Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center)
 • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Jahtu osta
 • SIA “Liepāja Marina”
 • Pāvilostas ostas pārvalde
 • SIA “AK Pāvilosta Marina”
 • SIA “New Yacht Marina” (Ventspils osta)
 • Rojas ostas pārvalde
 • SIA “Kurland” (Mērsraga osta)
 • Engures ostas pārvalde
 • Jūrmalas ostas pārvalde
 • Rīgas Brīvostas pārvalde (Pilsētas jahtklubs Ķīpsalā)
 • Skultes ostas pārvalde
 • Salacgrīvas ostas pārvalde
 • SIA “Saarte Liinid” (Ringstu (Roņu sala) un Munalaiu osta (Sāremā))
 • Kihnu pašvaldība (Suaru osta (Kihnu sala))
 • SIA “Wetmen” (Jaagupi osta)
 • Tostamaa pašvaldība (Varati osta)
 • SIA “Varbla Holiday Village” (Varbla osta)
 • SIA “Lõunaranna Investeeringud” (Lounaranna osta (Muhu sala))
 • SIA “Koiguste Marina” (Koiguste osta)
 • SIA “Port of Montu” (Montu osta)

 

Projektā iekļautās aktivitātes

I Investīcijas ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā:

 • Navigācijas drošības uzlabošana: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes);
 • Aizsardzība pret viļņiem: krastu līnijas stiprināšana, jaunu piestātņu būvniecībai un esošo rekonstrukcija;
 • Padziļināšanas darbi ostās, lai nodrošinātu minimālo dziļumu 2,5 m kuģu ceļiem;
 • Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas;
 • Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas;
 • Drošības uzlabojumi ostu teritorijās (žogi, video novērošanas sistēmas uc), ārkārtas evakuācijas plānu izstrāde, ugunsdrošības iekārtas piestātnēs, aprīkotu glābšanas stendu izveide;
 • Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā;
 • Tūrisma informācijas punktu izveide (stendi, Wi-Fi pieejamība, informācijas platforma par ostu tīklu piekrastē, to pakalpojumiem un tūrisma informācija;
 • Pakalpojumu klāsta paplašināšana: celtņu u.c. jahtu pacelšanas iekārtu iegāde, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu).

II Jahtu ostu tīkla mārketinga aktivitātes (ostu un burātāju sasaiste)

 • Mārketinga stratēģijas izstrādi jahtu ostu tīkla popularizēšanai mērķtirgos (Vācija, Somija, Zviedrija, Polija)
 • Vizuālās identitātes un zīmola izstrāde jahtu ostu tīklam Latvijā un Igaunijā
 • Dalība specializētajās laivu un jahtu starptautiskajās izstādēs Diseldorfā (Vācija), Varšavā (Polija), Helsinkos (Somija) un Stokholmā (Zviedrija)
 • Burātāju ceļveža (Cruising guide), iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas – līdz Narvai), un jahtu ostu tīkla kartes sagatavošana
 • piekrastes ceļveža sagatavošana
 • Tīklojuma paplašināšana starp ostu pārvaldes speciālistiem un jahtklubiem, pieredzes apmaiņas pasākumu, burātāju pasākumu organizēšana.
 • Digitālā mārketinga informācijas platformas pakalpojumu attīstīšana
 • Sociālā tīkla Facebook lapas izveide un reģiona jahtu ostu tīkla popularizēšana, tostarp reklāmraksti burātāju u.c. specializētajos medijos
 • Video izstrāde par Latvijas un Igaunijas jahtu ostām
 • 6 informatīvo stendu sagatavošana
 • Iepazīšanās vizīšu organizēšana (žurnālisti, blogeri, jahtklubi)

Projekta finansējums Pāvilostas ostas pārvaldei

EUR 215 926,00 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi EUR 183 537,10)

Pāvilostas ostas pārvaldes projektā iekļautās aktivitātes

 • Projekta ietvaros paredzēti šādi Pāvilostas ostas infrastruktūras uzlabojumi:
 • Izstrādāts un uzstādīts evakuācijas plāns ārkārtas gadījumiem;
 • Uzstādīts stacionārais ceļamkrāns;
 • Atjaunotas ostas navigācijas zīmes, t.sk. nomainītas un sinhronizētas molu signālugunis, nomainītas un sinhronizētas vadlīniju signālugunis, nomainīta pieņemšanas boja un nodrošināta rezerves boja ostas vajadzībām;
 • Izbūvētas peldošās piestātnes ostas teritorijā;
 • Veicināta ostu tīkla popularitāte.

Saites papildus informācijai

Kurzemes plānošanas reģions:

Aiga Petkēvica, +371 29483674, +371 28650278, aiga.petkevica@kurzemesregions.lv

Igaunijas – Latvijas sadarbības programmas mājaslapas: www.estlat.eu, www.europa.eu

Pāvilostas ostas pārvaldes projektu vadītāja:

Zane Mežavilka, info@pavilostaport.lv

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu